Ojnareskogen

martall
Martall Foto Magga Hellman Skogen i augusti
Skogen i augusti. Foto Carin Donnér saffransmaskros
Saffransmaskros sumpmaskros
Sumpmaskros kalkmaskros
Kalkmaskros Salepsrot
Salepsrot Foto Staffan Mattsson tovsippa
Tovsippa Foto Staffan Mattsson Sexfläckig Bastardsvärmare
Sexfläckig Bastardsvärmare Foto Magga Hellman Prydnadsbock
Prydnadsbock Molnfläcksbock
Molnfläcksbock Rödbrun Blankbock
Rödbrun Blankbock Nattskärra
Nattskärra. På dagtid vilande på mark eller gren. Göktyta
Göktyta Foto Ulf Risberg Kungsörn
Kungsörn Jordstjärna
Jordstjärna Foto Magga Hellman Bullspindling
Bullspindling Äggspindling
Äggspindling Fager Vaxskivling
Fager Vaxskivling Svartnande Fingersvamp
Svartnande Fingersvamp

Skogen vi Ärvde

Gotland − en särställning

Gotland har tillsammans med Estland en särställning i Nordeuropa när det gäller förekomst av olika typer av kalktallskogar, t.ex. alvarskogar på flacka hällmarker med lagrad kalksten, sluttningar med klintskogar och tallskogar på kullar med revkalksten (både vid kusterna och i inlandet). Dessutom förekommer torra kalktallskogar på strandgrusvallar och strandklapper och ibland även på näringsrik lerig moränjord, s.k. moränmärgel (se Hesselman 1908, Munthe m.fl.1925).
Unika områden på norra Gotland hotas idag av storskalig kalkstensbrytning.
NVV

Ojnareskogen

Skogen är unik i sitt slag

Vet du att av all världens alvarmark, så finns hela 37% på Gotland. Den största arealen finns på norra delen av ön, där Ojnareskogen är en del. På Öland har man fått sitt alvar att bli Världsarv. På Gotland gräver man bort en stor del och riskerar att förstöra det för all framtid.

Skogen myllrar av liv och innehåller mängder av arter, men här tas de växter och djur upp som vi är skyldiga att skydda.

Träd

Fagerrönn

Fridlyst VU
Finns vid kanten inne i det tänkta brottet. Har ingen bild ännu, men det är ett litet träd mellan 2-4meter högt.

Växter

Saffransmaskros

Rödlistad NT
Har hittats på 3 platser inom täktområdet. Bara en utanför och då nära kalkugnen.

Sumpmaskros

Rödlistad EN
Har bara hittats på 2 platser, precis bredvid varandra och inom täktområdet.

Kalkmaskros

Rödlistad NT
Har bara hittats på 2 platser och det inom täktområdet.

Salepsrot

Rödlistad NT
Finns både inom och utanför täktområdet.

Tovsippa

Rödlistad NT
Största utbredningen inom täktområdet och i dess närhet

Insekter

Sexfläckig Bastardsvärmare

Rödlistad NT
Setts vid tilltänkta brottets gräns. Trivs i skogskanter.

Prydnadsbock

Rödlistad NT
Setts i tänkta brottet.

Molnfläcksbock

Rödlistad NT
Setts i tänkta brottet.

Rödbrun Blankbock

Rödlistad NT
Setts enbart i tänkta brottet. Ensamstående mycket gamla granar måste finnas för överlevnad.

FÃ¥glar

Nattskärra

Rödlistad NT
Finns i det tänkta brottet i gles hällmarkstallskog

Göktyta

Rödlistad NT
Setts i det tänkta brottet.

Kungsörn

Fridlyst
Beroende av stora orörda skogar med kraftiga tallar. Reviret kan röra sig om 10-20km där de kan bygga 4-5 bon, som de alternerar emellan.

Svampar

Jordstjärna

Den var rödlistad 2005, men togs bort från lista 2010. Finns inom täktområdet

Bullspindling

Rödlistad VU
Trivs med gran, men hittas även i kalktallskog.Hittats på en plats i täktområdet.

Fager Vaxskivling

Rödlistad NT
Trivs på ängsmark och bland lövträd. Har hittats nära provbrotten inom täktområdet.

Svartnande Fingersvamp

Rödlistad EN
Norra Gotlands enda kända växtplats för arten ligger i det planerade täktområdet.

Äggspindling

Rödlistad NT
Finns vid det ena provbrottet. Är beroende av en gammal gran och när den dör, så dör också svampen. Skövlingen där kan nu ha gjort att den är borta.