Hällmarker

karst foto Mart Marend
Karst foto Mart Marend Gaffelfibbla
Gaffelfibbla nipsippa
Nipsippa Foto Staffan Mattsson kalknarv
Kalknarv Svärdkrissla
Svärdkrissla Timjansnyltrot
Timjansnyltrot foto Thomasö Gunnarsson Gotlandssolvända
Gotlandssolvända Bergjohannesört
Bergjohannesört Praktbrunört
Praktbrunört foto Carin Donnér Styv Kalkmossa
Styv Kalkmossa Svartfläckig Blåvinge
Svartfläckig Blåvinge Väpplingblåvinge
Väpplingblåvinge Apollofjäril
Apollofjäril Foto Staffan Mattsson Ängsnätfjäril
Ängsnätfjäril Silversmygare
Silversmygare foto Lars Lindwall
Kryp av okänd art? foto Lars Lindwall reliktbock
Reliktbock Röd Sammetsstekel
Röd Sammetsstekel foto Jörgen Persson padda
Padda Foto Magga Hellman

Alvar och Karst

Hällmarkstallskogar avser skogar på mycket lågproduktiv mark. I biotoptypen ingår ofta en stor andel öppen hällmark. Naturvärdena är främst knutna till de senvuxna, gamla och solbelysta träden samt till död ved. Som artgrupp betraktat är insektsfaunan, och kanske speciellt bark- och vedlevande skalbaggar, den ur naturvårdssynpunkt mest intressanta. Det har länge varit känt att den gotländska tallanknutna skalbaggsfaunan är exklusiv med många rödlistade och sällsynta arter.

Växter

Gaffelfibbla

Rödlistad EN
Finns både inom och utanför täktområdet. Dessvärre ser det ut som att de flesta fynden finns där skogen nu är skövlad. återstår att se om de klarat sig ivår.

Nipsippa

Rödlistad NT
Inte hittats i täktområdet, men precis utanför.

Kalknarv

Rödlistad VU
Finns på skövlingsområdet och i närheten av kalkugnen. Blommar maj-sept.

Timjansnyltrot

Rödlistad NT
Finns enstaka exemplar i täktområdet och precis utanför på ett ställe.

Svärdkrissla

Rödlistad VU
Svärdkrisslan växer på öppna, sommartorra hällmarker av hårdare kalksten. Arten hör hemma i Sydosteuropa och förekommer i Nordeuropa bara på Gotland och eventuellt även på Kinnekulle i Västergötland. På Gotland har arten påträffats bara på den norra delen av ön (ett 15-tal lokaler från Hangvar i väster till Bunge i öster).

Gotlandssolvända

Rödlistad NT
Har hittats på ett par platser precis utanför tänkta brottet vid provbrotten och kalkugnen.

Bergjohannesört

Rödlistad NT
Finns på en plats i täktområdet.

Praktbrunört

Praktbrunört är vanlig på Öland och Gotland, men förekommer också sällsynt i Västergötland. Den växer på alvarmark eller på kalkrika torrbackar. Första fynduppgift är från Gotland där Linné hittade den under sin öländska och gotländska resa år 1741

Mossor och Lavar

Styv kalkmossa

Rödlistad VU
Hittats på ett par ställen inom täktområdet och en utanför

Djur och insekter

Svartfläckig Blåvinge

Rödlistad VU fridlyst
Mycket vanlig inom täktområdet. Är beroende av Backtimjanen och en viss typ myror, som föder upp larven.
Larven lever på kärleksört där den finns, annars lever larven på vit fetknopp.

Väpplingblåvinge

Rödlistad VU fridlyst
Vanlig inom täktområdet och setts på några platser till utanför.

Apollofjäril

Rödlistad NT
Den flyger vanligen på bergiga och steniga marker, men även på häll- och hedliknande ytor som omges av främst tallskog. Under sina vingliga flygturer besöker den gärna rödklint och kärrtistel.

Ängsnätfjäril

Rödlistad NT
Har inte setts inom täktområdet, men precis utan för.

Silversmygare

Rödlistad NT
Finns på några platser inom täktområdet.

Reliktbock

Rödlistad NT
Larven lever på mycket gamla, levande och solexponerade tallar. Finns på flera platser i den tänkta täkten.

Röd Sammetsstekel

Rödlistad NT
Setts enbart i den tänkta täkten.

Paddor

Paddor hittar man på väldigt många ställen, men eftersom jag sett flera som kravlat sig upp ur karstsprickor i kvällningen så väljer jag att tro att de flesta sover gott i en skyddad underjordisk grotta på hällmarken, men i vaket tillstånd söker mat i bäde skog och våtmark. M.H.